Výchovné poradenství

 • sourozenecká rivalita
 • dětský vzdor, neposlušnost
 • různé zlozvyky u dětí
 • lhaní a podvádění
 • ladění rodičovského, pracovního, partnerského a osobního života
 • projevy agresivity
 • krádeže
 • šikana
 • záškoláctví
 • útěky z domova
 • úzkost a strach u dětí a mládeže
 • užívání alkoholu nebo jiných návykových látek
 • rizikové sexuální chování
 • antisociální chování nezletilých (majeková nebo násilná trestná činnost)
 • nerespektování dospělé autority
 • sebeohrožující chování ( sebepoškozování, poruchy příjmu potravy..)
 • ...

Nově také poskytuji odborné psychologické prodenství pro rodiče dětí, které se narodily předčasně. V rámci poradenství nabízím konzultace přímo v rodině, v přirozeném prostředí dítěte (nácvik výchovy a ostatních komunikačních dovedností).