Co je vlastně arteterapie ?

V současné době se setkáváme často s problémem, že verbální komunikace selhává a vyjádřit přesně pomocí slov co máme tzv. na mysli, či na srdci se zdá nemožné. Mnohdy dochází k nepochopení, odcizení, stažení se do sebe... Podobnou zkušenost prozrazuje i Šicková,když píše, že žijeme v době devalvace slov,“vyprázdnění“ slovních prohlášení. Spíše než slova přesvědčí konkrétní skutky.Výtvarné umění proto chápe jako konkrétní čin,kdy vzniká cosi hmatatelného, co zůstává. Umění je tedy univerzálním nástrojem komunikace a arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života. (Šicková,2008) Svá tvrzení Šicková opírá o zkušenost arteterapeutky a malířky Rhyneové: “Vystihla jsem se lépe za jeden den malování než za léta, která jsem o sobě vyprávěla slovy.“ O arteterapii lze napsat mnoho slov , mnohem lepší je ale arteterapii prožít, teprve pak lze přesně pochopit, co tento pojem skutečně znamená.

Pro koho je arteterapie vhodná?

Arteterapii lze uplatnit v každém věku – od dětí po seniory a v široké sféře psychických a psychicky podmíněných potíží a chorob. Zejména je vhodná pro klienty s uzavřeným typem povahy, kteří následně prostřednictvým různých arteterapeutických technik dokáží snadněji vyjádřit své emoce, strachy, úzkosti... Cílem arteterapie je tedy: sebepoznání, podpora vývoje, aktivizace, sebevyjádření, změna stereotypů, zmírnění úzkostí, náhled, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, zpracování konfliktů, katarze, adaptabilnější zacházení s emocemi, kultivace obranných mechanizmů, podpora a rozvoj tvořivosti a v rámci harmonizace osobnosti, obnovuje touhu nově vnímat realitu, zbavování se intrapsychických tenzí, podpora interpersonálních vztahů... Vlastní výtvarná tvorba působí léčivě na celou řadu problémů a přináší bezprostřední, osobní, konkrétní, neopakovatelný zážitek. Obecně platí, že se během ní uvolníte, odreagujete a dodáte si sebevědomí. Arteterapeut se vždy snaží najít optimální formu právě pro konkrétní případ, neboť vychází ze situací a potřeb klientů.

Jak probíhá terapie ?

Forma terapie může být individuální či skupinová. Terapeutická práce vychází zejména z rozhovoru s klientem,přičemž terapeutické sezení může být následně doplněno o postupy arteterapie a to za pomocí různých výtvarných technik (práce s různými výtvarnými médii – papír, barvy, hlína...). Samotný tvůrčí proces pod nenásilným vedením arteterapeuta umožňuje volnější přístup ke klientově psychice. Dochází tak k přirozenému projevení zablokovaných, nepříjemných událostí, traumat a stresů. V zásadě arteterapie nabízí dvě cesty, jak pomocí výtvarného projevu léčit. První využívá vlastní proces tvorby ( expresivní arteterapie), druhou je rozbor obrázku či plastiky arteterapeutem (receptivní arteterapie). Nejvhodnější bývá kombinace obojího. Arteterapie pracuje tedy s formou, procesem i obsahem výtvarného vyjádření. Podmínkou úspěchu je však vlastní aktivita klienta – nejen na terapeutickém sezení, ale i doma. Je dobré vzít v úvahu i to, že jde o proces, který má efekt jen tehdy, trvá-li dostatečně dlouho. Doba trvání terapie je velmi individuální. Není v terapeutově moci, aby problémy za svého klienta vyřešil. Může ho však pomocí vzájemného dialogu a dobře mířených otázek prodpořit, posunout, nabídnout mu nový úhel pohledu, aby klient nakonec sám překonal překážky se kterými si nevěděl rady. Předchozí znalosti kresby a malby či jiných výtvarných technik nejsou v arteterapii nutné!Naopak! V arteterapii nejde o dokonalé, konečné dílo, ale především o proces tvorby.